Cookie consent management tool
Ендо - ендодонтски материали и  консумативи

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.endo.bg

 

При регистрация, поръчка и информационен бюлетин давате съгласието си личните ви данни, събирани и обработвани от endo.bg да бъдат предоставени на дружества партньори на endo.bg, които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и изпълнение на поръчката. Данните Ви могат да бъдат предоставяни и на маркетинг отдел с цел уведомяване за бъдещи промоции и важна информация отнасяща се за endo.bg.

Имате право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни от ТУК.

 

1. ПРЕДМЕТ

1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.endo.bg, които уреждат правилата за използването, включително сключването на за покупко-продажба с този електронен магазин.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „ЕНДО“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. Варна , ул. Александър Малинов 15, ет. 1, и адрес за кореспонденция гр. Варна, кв. Бриз, бу. Княз Борис I № 125, магазин 2, ЕИК 201011208.

2.3. Можете да се свържете с нас на посочения по-горе адрес, на телефон 0877 440 685 или на e-mail адрес info@endo.bg .

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Продавач – „Ендо“ ООД

3.2. www.endo.bg – платформата на електронния магазин www.endo.bg, предоставяна на потребителите да извършват покупко-продажби при определени условия, уговаряни между тях и e www.endo.bg

3.3. Сайт – домейна www.endo.bg.

3.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта на www.endo.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

3.5. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от e-mail адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки и др.)

3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

3.7. Стоки – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

3.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.10. Съдържание

• цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;

• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

• всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

• информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

• данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

3.11. Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране със предоставено съгласие от клиента, за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

3.12. Сторниране – действието от страна на www.endo.bg възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано по банков път или в брой.

3.13. Описание – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите.

3.14. Отзив – писмена оценка от страна на притежателия или ползвателя на продукт или услуга, редактирана оценка основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментарии и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.15. Рейтинг – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на точки, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет точки. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на www.endo.bg са задължителни за всички потребители на САЙТА.

4.2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте

(а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и

(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.endo.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

4.4. www.endo.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия www.endo.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

4.7. www.endo.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.endo.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от www.endo.bg по всяко време и могат да съдържат грешки.

4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от www.endo.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

4.11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. www.endo.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.12. Всички онлайн поръчки на стойност над 150лв се възползват от БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА с куриерска фирма СПИДИ!

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или e-mail да заяви желанието си да получи съответната Стока от Продавача срещу заплащане.

5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (e-mail) или по телефона.

5.3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез e-mail или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до сайта www.endo.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. www.endo.bg си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на www.endo.bg по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към www.endo.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. www.endo.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с www.endo.bg на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

6.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, www.endo.bg си запазва правото временно да ограничи достъпа до сайта.

6.6. www.endo.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

6.7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.8. В случай на плащания по банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

6.9. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на www.endo.bg.

8.2. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на www.endo.bg за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между www.endo.bg и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на www.endo.bg, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

9.ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

9.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да отхвърли) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Отменянето на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи, че предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

9.7. В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

• Плащанията, направени по банка – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

• Плащанията, направени чрез паричен превод в брой – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

9.8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

9.9. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от www.endo.bg, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

9.10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

10.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

10.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

10.2. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват www.endo.bg или трети лица, които са партньори на www.endo.bg и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които www.endo.bg може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

10.3. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. www.endo.bg им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

11.РЕКЛАМА

11.1. Бюлетините на www.endo.bg, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции на www.endo.bg. 12.2. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с www.endo.bg.

11.3. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона, публикуван в сайта.

11.4. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

12.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

12.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта на www.endo.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

12.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка МОЛЯ ВИЖ т.4.12.

12.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

12.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доствени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

12.5. www.endo.bg издава фактура за всяко плащане по Поръчка,  обърни внимание на т. 4.12, чрез която Клиентът си е купил Стока и за която клиентът изрично е пожелал издаване на фактура. Клиентът е съласен да получава фактурата става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса, публикуван в сайта ни.

12.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

12.7. С цел правилно фактуриране и предвид сключения Договор между endo.bg и Куриерска Фирма СПИДИ АД, ТРАНСПОРТ НЕ СЕ НАЧИСЛЯВА във фактурата Ви. За транспорта на дадената поръчка си заплащате на куриера. Клиента има право да посочи удобен за него куриер, ако предпочитаната куриерска фирма e различна от СПИДИ.


12.8. Фактури се издават с опция "По Банков Път" и "В Брой с Паричен превод" - куриерът издава бележка /касова бележка/, която трябва да бъде запазена и прекрепена към фактурата от получателя!

13.ДОСТАВКА НА СТОКИ

13.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

13.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

14.ГАРАНЦИИ

14.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция, ако това е обявено в самата информация за съответната стока, поместена в сайта на www.endo.bg.

14.2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от www.endo.bg, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от www.endo.bg.

14.4. Гаранционните сертификати, издадени от самия www.endo.bg ще се изпращат на Клиента на хартиен носител и заедно с поръчания продукт или в електронен формат на посочения от Клиента и-мейл адрес.

14.5. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Купувачът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

14.6. В случай, че Купувачът не уведоми www.endo.bg за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на посочения в сайта имейл адрес, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

14.7. При получаване на пратка клиентът е длъжен да заплати куриерската такса, дори в случаите на отказана след преглед пратка. В подобни случаи клиентът следва да заплати куриерската такса в едната посока (от изпращача към получателя). Втората такса по връщане в обратна посока се поема от търговеца.

15.ОТГОВОРНОСТ

15.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

15.2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

16.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

16.1. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

16.2. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на www.endo.bg и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от www.endo.bg за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя. Също така, Купувачът си дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от www.endo.bg, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.

16.3. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата относно обработката на личните данни и свободното им движение, съответно правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да не бъдете подложени на еднолично решение. 

 

КАТЕГОРИИ
Нови продукти
Промоции %

ЗА КЛИЕНТА
Доставка
КОНТАКТ С НАС
Адрес:
гр. Варна, бул. Княз Борис I № 125
Телефон:
+359 877 44 06 85
E-mail:
office@endo.bg
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ